Горняцкий городской совет

Бюджет м.Гірник на 2017рік

E-mail Печать PDF


 

 

УКРАЇНА

ГІРНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

від 23.01.2017 № VIII/14-154

Про бюджет

м.Гірник на 2017 рік

 

Керуючись проектом Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, відповідно до ст.77 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити:

1.1. Доходи міського бюджету на 2017 рік у сумі  4 098 000 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 4 000 000грн., спеціального фонду у сумі 98000 грн. (додаток 1).

2. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 500 грн.

3. Затвердити  загальний обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік у сумі       4 098 000грн., у т.ч.: видатки загального фонду бюджету у сумі 3 930 000 грн., видатки  спеціального фонду бюджету – 168 000 грн.(додаток 2).  У тому числі бюджет розвитку - 70000грн.

4. Затвердити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 70000грн.,  джерелом його покриття є передача із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду (бюджет розвитку) у сумі 70000грн.

5. Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 70000грн. напрямком використання якого вважати передачу із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду бюджету розвитку.

6. Міській  раді забезпечувати в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

7. Визначити захищені видатки загального фонду міського бюджету на 2017 рік відповідно до частини другої ст.55 Бюджетного кодексу України.

8. Надати право Гірницькому міському голові на отримання :

8.1.1. Позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду згідно із порядком, затвердженим чинним законодавством.

8.1.2. Позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету відповідно до ч.5 ст.43 Бюджетного кодексу України.

9. Надати право міському голові приймати на підставі звернень головних розпорядників в міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх  сесіях міської ради про перерозподіл асигнувань між напрямками витрат та головними розпорядниками бюджетних коштів за функціональною та економічною ознаками, у т.ч. у разі визначення додаткових напрямків здійснення видатків міського бюджету, та/або головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету в межах затверджених обсягів;

10. Додатки №1, 2,3,7  до цього рішення є невід’ємною частиною.

11. Рішення набирає  чинності з 1 січня 2017 року і діє по 31 грудня 2017 року.

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови  Головач В.Г.

Міський голова                                                                                      С.В.КОВАЛЕНКО

 

м. Гірник Додаток 1
до рішення Гірницької міської ради
"Про міський бюджет на 2017 рік"
Доходи місцевий на 2017 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 4003930,00 3940930,00 63000,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1992430,00 1992430,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1992430,00 1992430,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 1948500,00 1948500,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 1108500,00 1108500,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 8500,00 8500,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 396000,00 396000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 398000,00 398000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 18000,00 18000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 288000,00 288000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок 840000,00 840000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 24000,00 24000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 816000,00 816000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори 63000,00 0,00 63000,00 0,00
19010000 Екологічний податок 63000,00 0,00 63000,00 0,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 61200,00 0,00 61200,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 1800,00 0,00 1800,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 94070,00 59070,00 35000,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 400,00 400,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження 400,00 400,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 400,00 400,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3670,00 3670,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 670,00 670,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 670,00 670,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито 3000,00 3000,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 3000,00 3000,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження 55000,00 55000,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження 55000,00 55000,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження 55000,00 55000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 35000,00 0,00 35000,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 35000,00 0,00 35000,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 35000,00 0,00 35000,00 0,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ 4098000,00 4000000,00 98000,00 0,00
Секретар ради Колошина О.А.
м. Гірник Додаток №2
до рішенняГірницької міської ради
"Про міський бюджет на 2017 рік"
Фінансування місцевий на 2017 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -70000,00 70000,00 70000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -70000,00 70000,00 70000,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -70000,00 70000,00 70000,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -70000,00 70000,00 70000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -70000,00 70000,00 70000,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -70000,00 70000,00 70000,00
Секретар ради Колошина О.А.
м. Гірник Додаток №3
до рішення Гірницької міської ради
"Про міський бюджет на 2017 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків місцевий на 2017 рік
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 3930000,00 3930000,00 1350162,00 376295,00 0,00 168000,00 98000,00 0,00 0,00 70000,00 70000,00 4098000,00
0100 Державне управління 1675562,00 1675562,00 1100562,00 120455,00 0,00 85000,00 35000,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 1760562,00
0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 1675562,00 1675562,00 1100562,00 120455,00 0,00 85000,00 35000,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 1760562,00
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 143272,00 143272,00 57600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143272,00
3240 1050 Організація та проведення громадських робіт 70272,00 70272,00 57600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70272,00
3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 73000,00 73000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73000,00
4000 Культура і мистецтво 90000,00 90000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00
4030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 90000,00 90000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00
6000 Житлово-комунальне господарство 1259180,00 1259180,00 192000,00 255840,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 1279180,00
6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 1259180,00 1259180,00 192000,00 255840,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 1279180,00
6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 651986,00 651986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651986,00
6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 651986,00 651986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651986,00
7300 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
7310 0421 Проведення заходів із землеустрою 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
8000 Видатки, не віднесені до основних груп 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
8600 0133 Інші видатки 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
9100 Цільові фонди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63000,00 63000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63000,00
9140 0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63000,00 63000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63000,00
Всього 3930000,00 3930000,00 1350162,00 376295,00 0,00 168000,00 98000,00 0,00 0,00 70000,00 70000,00 4098000,00
Секретар ради Колошина О.А.
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).
Додаток № 7 до рішення міської ради від
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету м.Гірник у 2017 році
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
Гірницька міська рада 2 144 438,0 83 000,0 2 227 438,0
6060 Благоустрій міста Програма соціально-економічного розвитку м.Гірник на 2017 рік 1 259 180,0 20 000,0 1 279 180,0
6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг Програма соціально-економічного розвитку м.Гірник на 2017 рік 651 986,0 651 986,0
3400 Інші видатки на соціальний захист населенню Програма соціально-економічного розвитку м.Гірник на 2017 рік 73 000,0 73 000,0
3240 Організація та проведення гомадських робіт Програма соціально-економічного розвитку м.Гірник на 2017 рік 70 272,0 70 272,0
4030 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи Програма соціально-економічного розвитку м.Гірник на 2017 рік 90 000,0 90 000,0
9140 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища Програма соціально-економічного розвитку м.Гірник на 2017 рік 63 000,0 63 000,0
Секретар ради О.А.Колошина
Обновлено ( 27.01.2017 12:25 )  

Joomla