Горняцкий городской совет

ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ СТАВОК ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

E-mail Печать PDF

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності м. Гірнику

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1.Положення про встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності розроблено з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду м. Гірник та врегулювання земельних відносин.

1.2.Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, розділом ХІІІ Податкового кодексу України, Законом України «Про оренду землі», законами України, іншими  нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

1.3.Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

1.4.Об"єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності.

1.5.Орендодавцем земельних ділянок, що перебувають у комунальній   власності (до розмежування земель  комунальної власності) є Гірницька міська рада.

1.6.Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.

1.7. Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

1.8. Орендна плата за землю - це платіж , який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у  комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі.

2. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ.

 

2.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

2.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

2.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду на підставі рішення міської ради.

2.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем і орендарем, але річна сума платежу:

2.4.1. не може бути меншою:

- для земель сільськогосподарського призначення  - розміру земельного податку, що встановлюється розділом ХІІІ Податкового кодексу України;

- для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку, що встановлюється розділом ХІІІ Податкового кодексу України;

2.4.2. не може перевищувати:

- для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну  інфраструктуру таких об’єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі) -3 відсотки нормативної грошової оцінки;

- для інших земельних ділянок, наданих в оренду – 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

2.4.3. може бути більшою граничного розміру орендної плати, ніж зазначений у підпункті 2.4.2., у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

2.5. Орендована земельна ділянка або її частина не може передаватися орендарем у суборенду.

2.6. Для визначення розміру орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

2.7. Розмір орендної плати може бути скорегований у відповідності з вимогами діючого законодавства.

У разі проведення щорічної індексації нормативної грошової оцінки земель розмір орендної плати за земельні ділянки буде змінено відповідно до коефіцієнту індексації без внесення змін до договорів оренди землі.

2.8. Розмір річної орендної плати за використання земельними ділянками нараховується згідно з формулою:

Опл = Го х Кф, де

Опл – розмір річної орендної плати,

Го- нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка надається в оренду (грн.),
Кф- числове значення  відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до функціонального використання.

2.9. Ставки орендної плати за землю встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки земель згідно з додатком (додається).

2.10 Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

3.ПОРЯДОК СПЛАТИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ.

 

3.1. Орендна плата підлягає сплаті з дня державної реєстрації права оренди земельної ділянки.

3.2.Строки внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди відповідно до Податкового кодексу України.

3.3. У разі невнесення орендної плати у строки,  визначені договором оренди землі,  справляється  пеня  у  розмірі 120% обчислювальної ставки НБУ, діючої на день виникнення боргу за орендну плату   несплаченої суми за кожний день прострочення.

3.4. Несплата орендної плати за земельну ділянку протягом трьох місяців вважається систематичною і є підставою для припинення права користування земельною ділянкою.

3.4. У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення   за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення – за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням  або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов’язань.

3.5. Плата за землю зараховується до місцевого бюджету у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.

 

Міський голова                                                                  С.В.КОВАЛЕНКО

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

рішення Гірницької міської ради

«Про Положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Гірницької міської ради»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог, що встановлені Земельним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України «Про оренду землі», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою приведення у відповідність до функціонального використання  земель ставок орендної плати при укладанні договорів оренди землі.

1. Визначення і аналіз проблеми, яку пропонується вирішити шляхом  державного регулювання.

Плата за землю є важливою умовою підприємницької діяльності. Від досконалості земельних відносин, зокрема рівня орендної плати, залежить зацікавленість суб’єктів у розвитку підприємницької діяльності.

На сьогодні в місті відсутній єдиний порядок формування ставок орендної плати і визначений розмір  орендної плати за земельні ділянки є не завжди обґрунтованим, що в свою чергу не сприяє більш ефективному використанню земельних ресурсів.

В результаті проведеного аналізу передачі в оренду земель міста  існує проблема нерівних за одними й тими ж видами діяльності орендних ставок за земельні ділянки.

З метою вдосконалення земельних відносин, встановлення економічно обґрунтованих, єдиних ставок орендної плати, диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельних ділянок, сприяння розвитку підприємницької діяльності  та отримання додаткових надходжень до міського бюджету від оренди землі пропонується прийняти рішення міської ради  «Про Положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки  комунальної власності Гірницької міської ради»

 

2. Мета та цілі правового регулювання.

 

Метою здійснення регулювання є приведення у відповідність ставок орендної плати при укладанні договорів оренди землі.

Ухвалення даного регуляторного акту переслідує декілька цілей:

- встановлення прозорих та економічно обґрунтованих розмірів орендної плати відповідно до вимог чинного законодавства;

- впровадження диференційованих підходів до розрахунку орендної плати за землю;

- забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання інформації

необхідної для придбання права на оренду і умов її використання;

- збільшення надходжень до міського бюджету від оренди землі;

- забезпечення ефективного використання земельного фонду в інтересах територіальної громади.

 1. 3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей  та аргументи на користь обраного способу.

 

Державне регулювання визначення розміру плати за землю, що є власністю територіальних громад, покладено на органи місцевого самоврядування Законом України «Про місцеве самоврядування», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», Податковим кодексом України.

Як альтернативу до даного проекту регуляторного акту можна запропонувати встановлення розміру орендної плати кожному орендареві індивідуально. Проте такий варіант встановлення орендної плати може бути визначеним  як такий, що порушує вимоги законодавства про захист економічної конкуренції, надаючи переваги саме підприємцям, а не виду діяльності.

Запропонований проект регуляторного акту вважається найбільш прийнятним для всіх зацікавлених осіб, які мають намір отримати в оренду земельну ділянку, тому можна вважати, що на цей час альтернативи вирішення зазначеної проблеми немає.

 

4.  Механізм та заходи розв’язання проблеми.

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього аналізу, пропонується на сесії міської ради прийняти рішення «Про Положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Гірницької міської ради».

Основним принципом даного проекту рішення є дотримання прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.

Даним рішенням пропонується встановити економічно обґрунтовані,  справедливі, диференційовані ставки орендної плати в залежності від функціонального призначення земельної ділянки та підготувати і забезпечити укладання додаткових угод з орендарями на зміну умов діючих договорів оренди землі в частині плати за оренду землі.

Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

5. Обгрунтування можливостей досягнення цілей у разі запропонованого регуляторного акту.

Можливість досягнення  цілей, передбачених у розділі 2 цього аналізу, у разі прийняття рішення «Про Положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Гірницької міської ради» є цілком реальною.

Даний акт мотивує суб’єктів господарювання виконувати встановлені вимоги через такі мотиви, як:

- простота положень даного акту;

- простота виконання вимог, встановлених актом;

- чітке врегулювання прав і обов’язків, на яких розповсюджується даний акт.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту.

 

З прийняттям даного регуляторного акту вигоди одержать: органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання та територіальна громада міста

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

 

Органи місцевого

самоврядування

 1. Створення рівних умов конкуренції.
 2. Прозорість і гласність у процесі формування розміру орендної плати
 3. Наповнення доходної частини місцевого бюджету

Процедура розробки регуляторного акту

 

Суб’єкти господарювання

 1. Стимулювання розвитку підприємництва.
 2. Рівні умови конкуренції та визначеність відносно розміру орендної плати за землю.

Витрати, пов’язані з оформленням орендних відносин

 

Територіальна громада

 

 1. Збільшення витрат на соціальну сферу.
 2. Створення нових робочих місць

Немає

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. У разі внесення змін до чинного законодавства, які можуть вплинути на дію даного регуляторного акту, до нього в установленому порядку будуть вноситись відповідні зміни.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

 

З метою відстеження результативності запропонованого регуляторного акту визначені наступні показники:

-         кількість укладених договорів оренди землі;

-         кількість переглянутих договорів оренди землі;

-         розмір надходжень до місцевого бюджету від орендної плати за землю

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Для визначення результативності регуляторного акту будуть використовуватись статистичні дані. Відстеження буде здійснюватися шляхом аналізу обсягу надходження коштів до місцевого бюджету та кількістю укладених договорів оренди землі.

Строки проведення відстеження:

 • · Базове відстеження – до набрання актом чинності
 • · Повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності
 • · Періодичне відстеження – через 3 роки з дня набрання актом чинності

Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюватиметься статистичним методом.

 

Розробник:

Гірницька міська рада

м. Гірник, вул. Володимирська, буд. 2 каб. 3

http: горняк.dn.ua

 

 

 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Гірницька міська рада, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою отримання зауважень та пропозицій, інформує про розроблений проект рішення міської ради «Про Положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки  комунальної власності Гірницької міської ради».

Зміст регуляторного акту полягає у встановленні прозорих та економічно обґрунтованих розмірів орендної плати у відповідності до чинного законодавства, забезпеченні надходження коштів до міського бюджету за оренду земельних ділянок, забезпеченні ефективного використання земельного фонду міської ради в інтересах громади міста.

З проектом рішення можна ознайомитись в каб. № 3.

Пропозиції та зауваження відносно змісту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу надавати чи надсилати у письмовій формі протягом одного місяця з дня публікації цього повідомлення за адресою:

85487 м. Гірник, вул. Володимирська, буд. 2

Гірницька міська рада каб. № 3

 

Міський голова                                                                 С.В.КОВАЛЕНКО

 

 

СТАВКИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

 

№ з/п

Функціональне використання земельної ділянки

Ставка орендної плати

( Кф, % від нормативної грошової оцінки землі)

І.

Землі житлової та громадської забудови

 

1.

Земельні ділянки під індивідуальними гаражами

3

2.

Земельні ділянки під багатоквартирними житловими будинками, які передаються в користування на умовах оренди ОСББ

3

3.

Для зареєстрованих релігійних, благодійних, громадських організацій, які не займаються підприємницькою діяльністю

3

4.

Інше використання

3

ІІ.

Землі комерційного використання

 

1.

Продуктові та речові ринки

12

2.

Торгівля продовольчими товарами

 

 

пощею: до 500 кв.м.

12

 

від 501 кв.м до 1000 кв.м.

8

 

більше 1000 кв.м

6

3.

Торгівля промисловими товарами

12

4.

Роздрібна торгівля нафтопродуктами (АЗС)

 

 

- в межах міста

12

 

- за межами міста

10

 

- під об’єктами, які не використовуються

3 – перші 2 роки з часу прийняття рішення

4 – наступний період будівництва до введення об’єкту в експлуатацію

5.

Роздрібна торгівля  автозапчастинами.

12

6.

Торгівля побутовою технікою, меблями

12

7.

Торгівля будівельними матеріалами

12

8.

Торгівля під об’єктами, які не використовуються

6 - перші 2 роки з часу прийняття рішення

8-– наступний період будівництва до введення об’єкту в експлуатацію

9.

Торгівля друкарською продукцією

10

10

Земельні ділянки під аптеками

12

11.

Земельні ділянки під банківськими, фінансовими, кредитними, адвокатськими, нотаріальними, страховими установами, під ломбардами

12

12.

Земельні ділянки ресторанів, барів, кафе, готелів, фітнес-клубів, саун

12

13.

Земельні ділянки під об’єктами реклами

12

14.

Земельні ділянки для розміщення тимчасових споруд (кіоски, павільйони)

12

15.

Надання ритуальних послуг

12

16.

Земельні ділянки під салонами краси

12

17.

Надання побутових послуг (пошиття та ремонт одягу, взуття, хімчистки, пральні, перукарні, ремонт годинників)

8

18.

Земельні ділянки під літніми майданчиками

12

19.

Земельні ділянки під автостоянками

12

20.

Ремонт автомобілів та автотехобслуговування (шиномонтаж, автомийки)

12

21.

Земельні ділянки під складськими приміщеннями

8

22.

Земельні ділянки під об’єктами, які не використовуються

3

23.

Земельні ділянки ,що не ввійшли до цього переліку

4

 

Землі підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств пов’язаних з користуванням надрами та переробної машинобудівельної  промисловості

12

ІІІ.

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

 

1.

Виробництво будівельних матеріалів та виробів

10

2.

Виробництво меблів та столярних виробів

10

3.

Мобільний та електрозв’язок

12

4.

Поштовий зв'язок

12

5.

Харчова промисловість

12

6.

Земельні ділянки під виробничими спорудами збагачувальних фабрик

12

7.

Земельні ділянки під складськими приміщеннями, гаражами

10

8.

Інше використання

10

ІV.

Землі технічної інфраструктури

 

1.

Землі розподілення електроенергії, адміністративні,  підсобні, виробничі та допоміжні будівлі і споруди

10

2.

Землі розподілення газу, адміністративні,  підсобні, виробничі та допоміжні будівлі і споруди

10

3.

Інше використання

10

V.

Землі змішаного використання

Розрахунково

 

Міський голова                                                                 С.В.КОВАЛЕНКО

Обновлено ( 15.05.2017 07:11 )  

Joomla